Entral ID06

Vad är ID06?
ID06 är branschens gemensamma standard för att säkerställa byggen med seriösa entreprenörer. Med hjälp av ID06-kort, med foto, namn och uppgifter om arbetsgivare, blir det möjligt att identifiera de personer som rör sig på en arbetsplats. ID06 används för den personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser.

Men vi på Entral använder samma standard på alla våra ID06 produkter, så att du som företagare ska kunna utöka din arbetsplats med lås och grindar och få allt kopplat till samma nyckelfria system.

Löpande kostnader
Som kund hos oss betalar du en årsavgift, den innefattar kontinuerliga uppdateringar i systemet du använder för att administrera dina projekt, samt fri support.

Därutöver betalar du en drift och licenskostnad per enheter och arbetsdag (se respektive produkt för pris/dag). Du betalar alltså inget för helger eller röda dagar.

När projektet är färdigt är det ditt eget ansvar att AVSLUTA det, vilket du gör med en bock längst ner på den aktuella projektsidan. Avslutas inte projektet tickar enheterna drift och licens fram tills dess du fyllt i bocken.

Fasta kostnader
Våra produkter är producerade för att hålla länge och vi har säkerställt att vi kan göra uppdateringar av mjukvaran kontinuerligt,  vilket gör att du kan känna att du med våra produkter gör en investering för framtiden.

Kundavtal
När du blir kund hos oss har vi ingått ett avtal. Detta avtal gäller tolv (12) månader från att det tecknades. Avtalet förnyas automatiskt årsvis och kan sägas upp skriftligen senast tre (3) månader före den automatiska avtalsförnyelsen.

Entral har en garanterad backup-period om 720 dagar och skall därefter se till att det inte finns några personuppgifter, relaterade till användandet av Systemet, kvar hos oss.

Allmänna villkor Entral ID06
1. Parter
(i) Entral AB, org. nr. 559010-5853, Seldonsvägen 8, 302 62 Halmstad, varande
Personuppgiftsbiträde, nedan kallad ”Leverantören”; och
(ii) Ägaren av systemet / Kunden varande Personuppgiftsansvarig, se föregående sida
Upprättande av ID06-system, nedan kallad ”Kunden”.
Leverantören och Kunden kallas nedan gemensamt ”Parterna” och individuellt ”Part”.
(iii) Med ”Personuppgifter” avses nedan all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet och som behandlas för Kundens räkning.
(iv) Med ”Registrerad” avses nedan den som en personuppgift avser.
(v) Med ”behandling” avses nedan varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga
om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling,
registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande,
användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av
uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
(vi) Med ”Systemet” avses nedan Entral ID06.
2. Bakgrund
GDPR ställer krav på skriftligt avtal när personuppgiftsbiträden skall behandla
personuppgifter för en Kunds räkning. Leverantören tillhandahåller Systemet, som
inbegriper säker lagring av personuppgifter. Leverantören är både att betrakta som
Personuppgiftsbiträde och Leverantör. Kunden skall nyttja Systemet i sin verksamhet. I
samband med detta kommer Parterna behandla personuppgifter. Skyddet för
användarnas personliga integritet är av stor etisk och kommersiell betydelse för båda
Parterna och syftet med detta avtal är att tillse att Parterna behandlar personuppgifterna
i enlighet med Kundens anvisningar och i enlighet med tillämplig lag, föreskrifter och
branschnormer samt reglera allmänna villkor för användning av Systemet och behandling
av personuppgifter i samband med bruket av detsamma.
3. Lagar
Parterna accepterar att följa GDPR, tillämpliga föreskrifter och branschnormer samt att
hålla sig informerad om desamma.
4. Tillämpning
4.1 Parterna och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får bara
behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i detta avtal,
Systemets bruksanvisning eller instruktioner som från tid till lämnas skriftligt av Kunden.
4.2 Om Leverantören saknar instruktioner som han bedömer är nödvändiga för att
använda Systemet skall Leverantören utan dröjsmål informera Kunden om sin inställning
och invänta de instruktioner som Leverantören bedömer erfordras.
5. Extern begäran – Skatteverket
För det fall att Skatteverket begär information från Kunden som rör behandling av
personuppgifter skall Kunden samarbeta med Skatteverket genom att generera ID06
personalliggare enligt de skriftliga instruktioner som finns angivna i manualen för
Systemet.
6. Extern begäran – privatperson
Rätt att få tillgång till din data.​ Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter
Entral ansvarar för.
Rätt till rättelse.​ Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om
dig själv av de personuppgifter Entral ansvarar för.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).​ Du har rätt att begära radering av
dina personuppgifter Entral ansvarar för de fall att datan inte längre är nödvändig för
det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar
oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från
bokförings- och skattelagstiftning.
7. Extern begäran – annan part
För det fall att Registrerad, Datainspektionen, myndighet eller annan tredje man begär
information från Kunden rörande behandling av personuppgifter skall Leverantören
hänvisa till Kunden. Leverantören får inte lämna ut personuppgifter eller annan
information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig och skriftlig instruktion
från Kunden.
8. Informationsplikt
Leverantören skall utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter från
Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter.
9. Kontroll
Leverantören har rätt att på egen bekostnad själv eller genom tredje man kontrollera att
Kunden följer detta avtal. Kunden skall lämna Leverantören den assistans som behövs.
10. Avtalstid och Avslut
Detta avtal gäller tolv (12) månader från dess tecknande. Avtalets förnyas automatiskt
årsvis och kan sägas upp skriftligen senast tre (3) månader före den automatiska
avtalsförnyelsen. Leverantören skall när detta avtal upphör se till att det efter den
garanterade backupperioden om 720 dagar inte finns några personuppgifter relaterade
till användandet av Systemet kvar hos Leverantören.
11. Hyresavtal
Produkthyra debiteras månadsvis i efterskott. Drift och licens debiteras enl.
betalningsvillkor. Kunden är ansvarig att återlämna Entrals produkter i samma skick som
vid uthyrningstillfället. Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av hyresprodukten vid
förlust/ skada. Produkten får endast nyttjas av hyrestagaren på angiven arbetsplats.
Hyrestiden löper från dagen produkterna utlämnas från Entral och upphör den dag
produkten är återlämnat och ankomstregistrerad på Entral. Reparation av produkt får
endast ske med Entrals medgivande. Vid utebliven betalning av hyra äger Entral rätten att
antingen hämta produkterna och debitera hämtningskostnad eller debitera
produktvärde.
12. Instruktioner
Leverantören har tillträde till personuppgifter i Systemet för att kunna bedriva support på
Kundens begäran. Kunden eller de personer som arbetar under dennes ledning får bara
behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i detta avtal,
Systemets bruksanvisning och instruktioner som från tid till annan lämnas skriftligt av
Kunden.
13. Tillgänglighet
Leverantören ansvarar för att lagra Kundens data och tillhandhålla tjänsten som gör det
möjligt att använda Systemet så länge som kund betalar licensavgifter för systemet.
Leverantören har rätt att stänga av Systemet om licensavgifter ej kommit Leverantören till
godo. Leverantören garanterar 98% tillgänglighet för Systemet på årlig bas förutsatt
Systemet och dess komponenter är korrekt installerade och det mobila datanätet
fungerar. Leverantören svarar ej för problem i det mobila datanätet, bristande
mobiltäckning, direkta eller indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall,
utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som
uppstår hos Kunden eller tredje man. För att uppfylla kraven i GDPR raderar Leverantören
Kundens data senast 720 dagar efter avslutad användning.
14. Säkerhet
Parterna skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt GDPR
för att skydda de personuppgifter som behandlas mot obehörig åtkomst, förstörelse och
ändring. Parterna skall därvid särskilt iaktta Datainspektionens allmänna råd ”Säkerhet för
personuppgifter” eller andra föreskrifter som ersätter de förutnämnda.
15. Behörighetskontroll
Parterna skall tillse att endast behörig personal kan åtkomma Personuppgifterna i
Systemet genom att skydda inloggningsuppgifter. Personalen skall instrueras att hantera
och förvara användaridentitet och lösenord med försiktighet och att använda lösenord
som inte har anknytning till person eller på annat sätt med lätthet kan forceras. Lösenord
skall bytas regelbundet och personalen skall logga ut från sina respektive klientdatorer
när de inte används. Antalet personer som ges administrationsaccess skall vara klart
begränsat.
16. Datasäkerhet
Parterna skall tillse att administrerande klienter är skyddade mot skadegörande
programvara, såsom datavirus och annan malware. Administrerande klientdatorer skall
minst vara skyddade med
a) Brandvägg (hård- eller mjukvara) och
b) Antivirus, som hålls uppdaterat
17. Leveransvillkor
Såvida inte anges i Leverantörens orderbekräftelse, levereras Produkterna FCA (Incoterms
2010).
18. Fel i Produkterna
18.1.1 Med de begränsningar som framgår av Avtalet, svarar Leverantören gentemot
Kunden för eventuella fel och/eller brister i Produkterna under tolv (12) månader från
leverans av Produkterna. För Produkten gäller garantitiden från driftsättning av
enheterna, dock senast 6 månader från leverans. Leverantören ansvarar dock inte för fel
eller brister som:
18.1.2 Beror på Produkternas felaktiga användning av Kunden, och/eller
18.1.3 Beror på Produkternas åldring vid olämplig förvaring efter leverans från
Leverantören, och/eller
18.1.4 Beror på överspänning, blixtnedslag, åverkan, skador uppkomna genom
ovarsamhet, ingrepp i Produkterna och/eller
18.1.5 Beror på omständighet eller förhållande för vilken annan än Leverantören svarar.
18.2 Vid fel eller brist i Produkterna enligt punkt 18.1.1, är Leverantören skyldig att inom
femton (15) arbetsdagar avhjälpa felet eller företa omleverans av de felaktiga
Produkterna.
18.3 Kunden skall besiktiga Produkterna utan dröjsmål efter Leverantörens leverans.
Kunden är vidare skyldig att skriftligen reklamera eventuella fel eller brister i Produkterna
så snart som möjligt efter senast inom åtta (8) dagar från leverans.
19. Produktansvar
19.1 Leverantörens ansvar för sak- eller personskador förorsakade genom fel i
Produkterna (produktansvar) är begränsat till vad som kan komma att utgå från
Leverantörens vid var tid gällande försäkring för produktskador. Denna punkt skall gälla
även efter detta avtal i övrigt upphört gälla.
19.2 Leverantören förbinder sig att under avtalstiden och under en period om 6 månader
därefter inneha och vidmakthålla produktansvarsförsäkring som motsvarar skydd för sak-
och/eller personskada enligt föregående stycke. I övrigt har Leverantören gentemot Kunden
inget ansvar för förluster eller skador förorsakade genom fel i Produkterna
(produktansvar). Denna punkt skall gälla även efter detta avtal i övrigt upphört gälla.
20. Ansvarsbegränsning
20.1 Parts ansvar är begränsat till direkta skador och förluster och ingen av Parterna skall
således svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven
vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos
Kunden eller tredje man. Denna punkt skall gälla även efter detta avtal i övrigt upphört
gälla.
20.2 För den händelse registrerad, eller annan tredje man riktar krav mot Leverantören
på grund av Kundens behandling av personuppgifter skall Kunden hålla Leverantören
skadeslös för sådana krav som följer av att Kunden inte efterföljt detta avtal. Denna punkt
skall gälla även efter detta avtal i övrigt upphört gälla.
21. Force Majeure
21.1 Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet
som Part ej kunnat råda över såsom att blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad
myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster och
produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta
utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och
befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.